Funkci metodika primární prevence na škole vykonává Mgr. Lenka Havlíčková.

Náplň práce
Primární prevence sociálně patologických jevů (SPJ) (viz seznam níže), zvláště protidrogové prevence. Zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity.
 
Přehled sociálně-patologických jevů
    Závislosti
    Patologické jednání vůči sobě (sebepoškozování, pokusy o sebevraždu)
    Asociální jednání (záškoláctví, šikana, pohlavní zneužívání, rasismus, sekty)
 
Dokumenty k práci MPP naleznete v sekci Dokumenty školy.