Gymnázium Rumburk bylo založeno v roce 1906 a je spolu s Gymnáziem Varnsdorf spádovou školou pro Šluknovský výběžek a přilehlé oblasti bývalých okresů Děčín a Česká Lípa. Zaměření školy je všeobecné, v současnosti má škola necelých 400 žáků v 16 třídách (8 tříd osmiletého a 8 tříd čtyřletého gymnázia).

Forma studia je denní, výuka se řídí školním vzdělávacím programem "Na cestě“, který žákům umožňuje poslední tři roky studia specializaci prostřednictvím blokové výuky (odlišné předměty v humanitním, matematicko-technickém, přírodovědném a jazykovém bloku).

Škola je zapojena do sítě Deutsches Sprachdiplom (umožňuje získání certifikátu Deutsches Sprachdiplom stupně I a II), škol zapojených do programu DofE (osobnostní rozvoj mezinárodního projektu The Duke of Edinburgh’s International Award). V roce 2018 se škola stala fakultní školou FSE UJEP. Dále se pravidelně účastní realizace projektů partnerství škol v rámci programu Erasmus+, výměnných programů s partnerskými škola v zahraničí atd.

Škola žákům nabízí řadu dalších aktivit, ať formou nepovinných předmětů (pěvecký sbor, programování, přírodovědné praktika), či kroužků (sportovní kroužky, školní televize, doučování).

Školní budova (rok výstavby 1908) je památkově chráněná a prošla v letech 2009, 2015 a 2019 částečnou rekonstrukcí. Má bezbariérový přístup, a kromě kmenových učeben využívá ke vzdělávání žáků i odborných učeben fyziky, chemie, biologie, jazyků, výtvarné výchovy, hudební výchovy a laboratoře fyziky, chemie a výpočetní techniky. Škola dále disponuje tělocvičnou, posilovnou a dvěma venkovními hřišti. Odborné učebny přírodovědných předmětů jsou nově vybaveny a rekonstruovány.

Škola je z větší části pokryta wi-fi signálem umožňujícím žákům přístup k internetu. 20 učeben je vybaveno dataprojektorem (z toho 4 jsou interaktivní). Ve škole jsou 3 PC učebny.

Žákům je k dispozici školní bufet a nápojový automat. Obědy zajišťujeme jednak v dislokované vlastní jídelně a jednak ve výdejně v suterénu školy. Pro relaxaci nebo samostudium je k dispozici studentská místnost s malou knihovnou a PC. Žákům školy slouží také žákovská knihovna.

Rodiče žáků i žáci samotní se mohou stát členy SRPŠ. Při škole také pracuje Školská rada, která se schází podle potřeby několikrát ročně a spolupracuje s vedením školy (dle zákona č. 561/2004 Sb.). Dalším poradním orgánem vedení školy je studentský parlament, složený ze zástupců jednotlivých tříd. 

Vzájemná komunikace s rodiči je rozvíjena prostřednictvím třídních schůzek, konzultačních hodin, emailové komunikace a webového rozhraní systému Bakaláři, který zajišťuje rodičům přehled o rozvrhu, docházce a klasifikaci žáků. Žáci a učitelé gymnázia prezentují výsledky své práce před veřejností v rámci Dnů otevřených dveří, pravidelnými články v lokálním tisku, internetovým vysíláním školní televize, projektových dnech či kulturních akcích.

Spolupráce

UK LOGO 2022 RGB  

progeCAD logo

EU MSMT 2022